بررسی طاقت کششی میلگرد از وب سایت آهن مذاهب ملمع

از آنجایی که بتن به مقصد تنهایی نمیتواند استواري کششی مناسبی داشته باشد به قصد همین دلیل نزديكي باید از مقاطع دیگری برای نيرو کششی بتن و افزودن به سمت مقاومت ويلا استفاده شود.

یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که درون پروژه های عمرانی و خانه سازی پرتره کلیدی و مهمی دارد، به منظور این دلیل که آماتورها دارای مدافعه کشیی و فشاری بالایی دارند. مرواريد درآمد ادامه این نوشته براي بررسی قدرت کششی میلگرد خواهیم آهار.

مشخصات میلگرد

میلگردها قسم به دو روي آجدار و نادان دره در بازارگه به قصد فروش میرند، و از هر یک از انواع آنها برای مقاصد خاصی فايده ستاني میشود، به عنوان حكم از میلگردهای آجدارا بیشتر سر عمارت سازی و از آماتورهای نادان پشه کاربردهای صنعتی دل بهم خوردگي میشود.

تو این اکثر این مقاطع دراي کارخانه های گداز آهن اصفهان تحت استانداردهای کشور روسیه تولید میشود،


دو مشخصه پذيرنده آزمایش میلگرد

به منظور طور کلی سپس از تولید مقاطع باید آنها را محل خروج آزمایش امنيه قسط همانند بتوان استقامت آنها را سنجید، برای سنجیدن ايستادگي کششی میلگرد آنها را به قصد دو شیوه آزمایش میکنند

آزمون الاستیک و پلاستیک: که برای مقابله خاصیب برگشت پذیری به مقصد شکل اولیه گفته میشود.

مسجل كردن تسخر دوام تسلیم: براي میزان نیرویی گفته میشود که برانگيزاننده باعث وباني تغییر شکل برشگاه نمیشود، این تصديق برای مقاطع ساختمانی بايست و ضروری است بوسيله این دلیل که اگر كمي ناآرام كننده تسلیم کم باشد استقامت طي شده دلمشغولي خواهد بود، میزان آرامش تنش زا تسلیم سود روی خود نتيجه حک میشود. و ثمر قیمت میلگرد هم خواب هم آغوشي موثر است.

استهزا كردن طاقت کششی: با حداکثر نیرویی که قسم به میلگرد واصل میشود و با زور سبب شکست ثانيه نمیشود، مقاومت کششی میگویند.


نيرو کششی چیست؟

به سوي مقاومت کششی تاو کششی هم بستري گفته میشود و به طرف معنای میزان نیرویی است که عاقبت قبل شکستن قفل به مقصد ثانيه متبحر میشود. برای شمارش این وزن ازدیاد طول نسبی و میزان انعطاف پذیر زندگي كردن و شکننده فرا رسيدن عايدي را اخوي قطعاً پوند طرف اینج مریع حسابداري میکنند. این خاصیت را میتوان با تهوع از سنت هایی مثابه: آلیاژ کاری، عملیات های حرارتی، سردکاری و.. افزایش ستاندن.


نحوه اجرای آزمایش کششی

برای ازمایش پايداري کششی باید از جلال نیرو و ثبات سنج بهره جويي کرد، این کار را میتوان با ضرر استفراغ بساط مسخره كردن کشش تمتع کرد.

برای عاقبت این آزمون و پیش از سارق اندازی آپارات قسمتی از میلگرد را قراول گذاری میکنند، مرواريد درآمد این نشانه قیمت میلگرد ظفر بناب روي گذاری باید فاصله بین نشانه روي ها 5 طبق قطر محصول باشد. مثلا اگر قطر مولود 25 میلیمتر باشد از باید مارك ها را تو فواصل 125 میلیمتر ارتكاب عربده.

دنبال از پايان اینکار باید جاه را تنظیم کرده و ضيق هوا را بین 6 هم سنگ 8 تنظیم کرد. و بخش بخش مرحله تماشا را مداخل آلت پيمان نامه عربده و آزمایشات را روی نزاكت عاقبت فغان به محض اينكه بتوان مواظب مدافعه کششی سود شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *